Радови и рокови

Радови се могу писати на српском и енглеском језику према шаблону објављеном на сајту Конференције. Пристигли радови подлежу рецензији. Радови прихваћени од стране рецензената биће објављени у Зборнику радова.

Радови са Конференције изабрани од стране Уредништва Зборника биће предложени за објављивање у научним часописима Applied Engineering Letters (реферисан у Scopusu) у Vol.7 No.2 и новопокренутом часопису Advanced Engineering Letters у Vol.1 No.2.

  • Слање апстракта и радова до 15.05.2022.
  • Одговор рецензента до 20.05.2022.
  • Коначан рад до 23.05.2022.