Радови и рокови

Радови се могу писати на српском и енглеском језику према шаблону објављеном на сајту Конференције. Пристигли радови подлежу рецензији. Радови прихваћени од стране рецензената биће објављени у Зборнику радова.

Радови са Конференције изабрани од стране Уредништва Зборника биће предложени за објављивање у научним часописима Applied Engineering Letters (реферисан у Scopusu) у Vol.7 No.2 и новопокренутом часопису Advanced Engineering Letters у Vol.1 No.2.

Слање апстракта до 15.03.2023.
Одговор рецензента до 20.03.2023.

Слање радова до 20.04.2023.
Одговор рецензента до 28.04.2023.

Коначан рад до 10.05.2023.
Одговор о прихватању рада до 17.05.2023.