ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ
у сарадњи са Факултетом примењених наука из Ниша, Академијом машинских наука Србије, Друштвом за техничку дијагностику Србије, Адам институтом из Смедерева и Едукативним центром из Новог Сада

КОНФЕРЕНЦИЈЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ
38. КОНФЕРЕНЦИЈА ОДРЖАВАЛАЦА СРБИЈЕ И 1. НАПРЕДНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ПРИВРЕДЕ
ВРЊАЧКА БАЊА, ЈУН 2022.

ЗБОРНИК РАДОВА

THE HIGHER EDUCATION TECHNICAL SCHOOL OF PROFESSIONAL STUDIES IN NOVI SAD
in collaboration with the Faculty of Applied Sciences in Nis, Academy of Mechanical Sciences of Serbia, Society for Technical Diagnostics of Serbia, Adam Institute from Smederevo and Educational center from Novi Sad

CONFERENCES WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
38th CONFERENCE OF SERBIAN MAINTAINERS AND 1st ADVANCED TECHNOLOGIES IN THE FUNCTION OF ECONOMIC DEVELOPMENT
VRNJACKA BANJA, JUNE 2022

BOOK OF PROCEEDINGS

ISBN 978-86-6211-138-8 | Импресум | CIP
Контакт: Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, тел/факс: +381 21 4892511 / +381 21 4892515,
е-пошта: skola@vtsns.edu.rs

ПРЕДГОВОР УРЕДНИКА

За излагање на 38. Kонференцији одржавалаца Србије и 1. Напредне технологије у функцији развоја привреде прихваћено је 52 рада, па је овај зборник радова подељен на 7 поглавља: Машинско инжењерство, Саобраћајно инжењерство, Електро инжењерство и информационе технологије, Инжењерство заштите, Менаџмент и пословна економија, Графички дизајн и дизајн индустријских производа и Нове технологије у другим областима. Овом приликом захваљујемо се ауторима на квалитетним истраживањима и иновативним анализама. Велику захвалност дугујемо и рецензентима који су својим сугестијама додатно помогли побољшању квалитета радова. Ове године, Зборник је уређен у форми кликабилне веб странице што ће, надамо се, допринети лакшем проналaжењу и цитирању радова аутора.


Нови Сад, Јун 2022.
Др Бранко Савић, проф.
Председник Организационог одбора Конференције


EDITOR’S PREFACE

For presentation at the 38th Conference of Serbian Maintenance Workers and 1st Advanced technologies in the function of economic development 52 papers were accepted, so this collection of papers is divided into 7 chapters: Mechanical Engineering, Traffic Engineering, Electrical Engineering and Information Technology, Protection Engineering, Management and Business Economics, Graphic Design and Industrial Product Design and New Technologies in other fields. On this occasion we thank the authors for quality research and innovative analysis. We also owe a great deal of gratitude to the reviewers who added to their suggestions helped improve the quality of work. This year, the collection has been edited in form clickable web pages which we hope will make it easier finding and quoting the author's work.


Novi Sad, June 2022
Prof. Dr Branko Savić
President of the Organizing Committee of the Conference
САДРЖАЈ / TABLE OF CONTENTS

Машинско инжењерство / Mechanical engineering

МОДЕЛ КОРЕКЦИЈЕ НОСИВОСТИ МОСНИХ КРАНОВА
Вељко Вуковић, Факултет примењених наука, Ниш
Живослав Адамовић, Факултет примењених наука, Ниш
Мирјана Адамовић, Друштво за техничку дијагностику Србије

AНАЛИЗА УТИЦАЈА ВРЕДНОСТИ ЕКСЦЕНТРИЦИТЕТА ПОЛОЖАЈА КЛИЗАЧА НА ДИНАМИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КРИВАЈНО КЛИПНОГ МЕХАНИЗМА
Бранислав Миленковић, Факултет примењених наука, Ниш

CILJEVI, STRUKTURA I TROŠKOVI FUNKCIJE ODRŽAVANJA MAŠINA U INDUSTRIJI SRBIJE I U SVETU
Živoslav Adamović, Fakultet Primenjenih Nauka, Niš
Nikola Manojlović, Internacionalni univerzitet, Travnik
Srđan Marinković, Internacionalni Univerzitet, Travnik

РАЗВОЈ МОДЕЛА ВИБРОДИЈАГНОСТИКЕ И ПРОГНОСТИКЕ СТАЊА ТУРБОГЕНЕРАТОРА
Живослав Адамовић, Факултет примењених наука, Ниш
Ненад Јањић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад
Бранко Савић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад
Данило Микић, Академија струковних студија косовско метохијска - Одсек Звечан, Косовска Митровица

ИСТРАЖИВАЊА РАСПОЛОЖИВОСТИ ЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА НА ПОЉОПРИВРЕДНУ БИОМАСУ У АП ВОЈВОДИНИ
Синиша Шкрбић, Факултет примењених наука, Ниш
Александар Ашоња, Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад

ЗНАЧАЈ DPF ФИЛТЕРА СА АСПЕКТА СМАЊЕЊА ШТЕТНИХ ЕМИСИЈА
Ненад Јањић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад
Бранко Савић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад
Данило Микић, Академија струковних студија косовско метохијска - Одсек Звечан, Косовска Митровица
Драган Николић, Факултет примењених наука, Ниш
Дејан Ковачевић, Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин

ТЕXНОЛОГИЈА ПРЕРАДЕ РАДНИХ ВАЉАКА У ПОЛУПРОИЗВОДЕ КОЈИ НИСУ ВИШЕ ЗА УПОТРЕБУ У ЖЕЛЕЗАРИ СМЕДЕРЕВО
Дејан Спасић, Faculty of Medicine, Faculty of Civil Aviation, Belgrade
Немања Јованов, Faculty of Engineering in Bor
Горан Јованов, Criminal Police University, Belgrade

ПРИМЕНА СОФТВЕРСКИХ ПАКЕТА У ПРОРАЧУНУ ПРОФИЛА ЛОПАТИЦЕ ВЕТРОТУРБИНЕ
Ђорђе Карић, Машински факултет, Београд

РАЗВОЈ МОДЕЛА ИСТРАЖИВАЊА У ТЕХНИЧКИМ НАУКАМА
Живослав Адамовић, Универзитет у Београду, Београд
Горан Несторовић, Академија техничких струковних студија, Београд
Милан Васић, Академија техничких струковних студија, Београд

СТРУКТУРНИ МОДЕЛ ПАМЕТНЕ ФАБРИКЕ
Драган Д. Милановић, Машински факултет, Београд
Мирјана Мисита, Машински факултет, Београд
Никола Петровић, Машински факултет, Београд
Сања Милијанчевић, НИС Србија, Београд

ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА ТЕХНОЛОГИЈА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ЕНЕРГИЈЕ
Горан Радоичић, Факултет примењених наука, Ниш
Драган Николић, Факултет примењених наука, Ниш
Небојша Ристић, Факултет примењених наука, Ниш
Властимир Пејић, Факултет примењених наука, Ниш
Сејфо Папић, Факултет примењених наука, Ниш

ОДРЕЂИВАЊА ПРЕВЕНТИВНОГ ОДРЖАВАЊА ПОГОНСКОГ МОТОРА ПРИМЕНОМ ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКЕ ОПТИМИЗАЦИЈЕ
Небојша Ристић, Факултет примењених наука, Ниш
Драган Николић, Факултет примењених наука, Ниш
Горан Радоичић, Факултет примењених наука, Ниш
Властимир Пејић, Факултет примењених наука, Ниш
Сејфо Папић, Факултет примењених наука, Ниш
Ненад Јањић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад
Саобраћајно инжењерство / Traffic engineering

АНАЛИЗА КОНФЛИКТНИХ СИТУАЦИЈА НА КРУЖНОЈ РАСКРСНИЦИ БУЛEВАР ЕВРОПЕ - РУМЕНАЧКИ ПУТ
Александар Булајић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад
Мирослав Ћираковић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад
Бошко Матовић, Машински факултет, Подгорица
Драган Јовановић, Факултет техничких наука, Нови Сад

СПОСОБНОСТ САМОДИЈАГНОЗЕ И КОМУНИЦИРАЊА МОТОРНОГ ВОЗИЛА
Драган Николић, Факултет примењених наука, Ниш
Небојша Ристић, Факултет примењених наука, Ниш
Ненад Јањић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад
Горан Радоичић, Факултет примењених наука, Ниш
Властимир Пејић, Факултет примењених наука, Ниш
Марина Стајковић, Факултет примењених наука, Ниш
Електро инжењерство и информационе технологије / Electrical Engineering and Information Technology

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА
Зоран Ловрековић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад

БЕЗБЕДНОСТ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОНТРОЛНИХ ЈЕДИНИЦА ВОЗИЛА ЗАСНОВАНА НА БЛОКЧЕЈН ТЕХНОЛОГИЈИ
Ђорђе Карић, Машински факултет, Београд

ВИШЕСТРУКИ ЗНАЧАЈ СЕНЗОРА И ЊИХОВА ПРИМЕНА
Драган Растовац, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад
Божо Илић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ СКЕНИРАЈУЋЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ МИКРОСКОПИЈЕ И ПРИМЕНЉИВОСТ ЕСЕМ МЕТОДЕ
Кристина Филиповић, Факултет примењених наука, Ниш
Сања Стојановић, Факултет примењених наука, Ниш
Светлана Ристић, Факултет примењених наука, Ниш
Даница Димитријевић, Факултет примењених наука, Ниш
Душан Пауновић, Факултет примењених наука, Ниш
Инжењерство заштите / Protection engineering

ПРИЛОГ АНАЛИЗИ ПРОЦЕНЕ СВЕСТИ ЗАПОСЛЕНИХ НА ТЕМУ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
Анита Петровић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад
Варвара Лазаревић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад
Бранко Савић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад
Петра Тановић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад

ISTRAŽIVANJE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE JE NEMOGUĆE BEZ PRIMENE TEHNIČKE DIJAGNOSTIKE
Srđan Marinković, Internacionalni Univerzitet, Travnik
Živoslav Adamović, Fakultet primenjenih nauka, Niš
Nikola Manojlović, Internacionalni Univerzitet, Travnik

СЕЗОНСКЕ ВАРИЈАЦИЈЕ У СТРУКТУРИ КОМУНАЛНОГ ЧВРСТОГ ОТПАДА – СТУДИЈА СЛУЧАЈА ГРАДА НИША
Горан Радоичић, Факултет примењених наука, Ниш
Драган Николић, Факултет примењених наука, Ниш
Небојша Ристић, Факултет примењених наука, Ниш

МОДЕЛ АНАЛИЗЕ ФАКТОРА КВАЛИТЕТА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ ПРЕВОЗА У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Немања Јованов, Секретаријат за јавни превоз, Београд
Ђорђе Врањеш, Environ doo, Belgrade
Јелена Јовановић, Секретаријат за јавни превоз, Београд
Јовица Васиљевић, Секретаријат за јавни превоз, Београд

АНАЛИЗА САДРЖАЈА АРСЕНА(Аs) У ЧЕСТИЦАМА ПМ10 НА ЛОКАЦИЈАМА У БЛИЗИНИ РТБ БОР У ПЕРИОДУ ОД 2016. – 2021.
Сања Стојановић, Факултет примењених наука, Ниш
Смиљана Марковић, Факултет техничких наука, Приштина
Светлана Ристић, Факултет примењених наука, Ниш
Славиша Стаменковић, Природно-математички факултет, Ниш
Кристина Филиповић, Факултет примењених наука, Ниш

ЕФИКАСНОСТ ФУНКЦИОНИСАЊА СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЗДРАВСТВЕНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Светлана Ристић, Факултет примењених наука, Ниш
Кристина Филиповић, Факултет примењених наука, Ниш
Сања Стојановић, Факултет примењених наука, Ниш
Душан Пауновић, Факултет примењених наука, Ниш
Славиша Стаменковић, Природно-математички факултет, Ниш

ПРОЦЕНА РИЗИКА НА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ ПРИ АЕРОЗАГАЂЕЊУ ИЗ ТАЧКАСТИХ СТАЦИОНАРНИХ ИЗВОРА
Јелена Ламовец, Криминалистичко-полицијски универзитет, Београд
Стево Јаћимовски, Криминалистичко-полицијски универзитет, Београд
Дане Субошић, Криминалистичко-полицијски универзитет, Београд
Горан Јованов, Криминалистичко-полицијски универзитет, Београд

ЕФЕКТИ ЧЕТВРТЕ ИНДУСТРИЈСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ НА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗЕЛЕНО ОСИГУРАЊЕ
Милош Стојановић, Факултет примењених наука, Ниш
Горан Стојановић, Факултет примењених наука, Ниш
Јасмина Глигоријевић, Факултет примењених наука, Ниш
Соња Бецић, Факултет примењених наука, Ниш

ЗДРАВЉЕ СТАНОВНИШТВА И ФАКТОРИ РИЗИКА
Светлана Карић, Академија струковних студија, Шабац

НАПРЕДНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ГАШЕЊА ПОЖАРА ЗВУКОМ
Бранислав Сантрач, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад

АНАЛИЗА СТАЊА СИСТЕМА ЗАШТИТЕ НА РАДИОНИЧКИМ БРУСИЛИЦАМА
Душан Гавански, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад
Владимир Блануша, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад

ПРИМЕНА БЕСПИЛОТНИХ ВАЗДУХОПЛОВА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
Бранко Бабић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад

ПРИСУСТВО ТЕШКИХ МЕТАЛА У ЗЕМЉИШТУ И БИЉКАМА
Даница Димитријевић, Факултет примењених наука, Ниш
Душан Пауновић, Факултет примењених наука, Ниш
Јована Крстић, Факултет примењених наука, Ниш
Кристина Филиповић, Факултет примењених наука, Ниш

CIRCULAR ECONOMY AS PART OF THE MANAGEMENT OF END OF LIFE VEHICLES
Dejan Gojić, School of Engineering management, Serbia

ЕКОЛОШКИ АСПЕКТИ ВОЗАЧА У СИСТЕМУ ВОЗИЛО-ВОЗАЧ-ОКОЛИНА
Властимир Пејић, Факултет примењених наука, Ниш
Небојша Ристић, Факултет примењених наука, Ниш
Драган Николић, Факултет примењених наука, Ниш
Горан Радоичић, Факултет примењених наука, Ниш
Сејфо Папић, Факултет примењених наука, Ниш
Вељко Вуковић, Факултет примењених наука, Ниш
Ђорђе Цветковић, Факултет примењених наука, Ниш

ЗЕЛЕНО ОСИГУРАЊЕ КАО НЕОПХОДНА КОМПОНЕНТА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
Јасмина Глигоријевић, Факултет примењених наука, Ниш
Милош Стојановић, Факултет примењених наука, Ниш
Драган Димитријевић, Факултет примењених наука, Ниш
3оран Стојановић, Факултет примењених наука, Ниш
Соња Бецић, Факултет примењених наука, Ниш
Менаџмент и пословна економија / Management and business economics

АНАЛИЗА ИЗВЕШТАЈА РЕЦЕНЗЕНТСКЕ КОМИСИЈЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ПЕРИОДУ ОД СЕПТЕМБРА 2018. ДО СЕПТЕМБРА 2021.
Вера Милошевић, Национални савет за високо образовање, Београд

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У БАНКАРСКОМ ПОСЛОВАЊУ ПРИМЕНОМ КОНЦЕПТА ВРЕДНОСТИ ПОД РИЗИКОМ
Ненад Новаковић, Факултет техничких наука, Нови Сад

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА СЕКТОРА ОСИГУРАЊА
Милош Стојановић, Факултет примењених наука, Ниш
Горан Стојановић, Факултет примењених наука, Ниш
Јасмина Глигоријевић, Факултет примењених наука, Ниш
Соња Бецић, Факултет примењених наука, Ниш

МЕСТО СРБИЈЕ НА ИНОВАЦИОНОЈ ТАБЛИ ЕУ И СВЕТА
Љиљана Пецић, Академија техничко-уметничких струковних студија - Одсек ВИШЕР, Београд
Вера Петровић, Академија техничко-уметничких струковних студија - Одсек ВИШЕР, Београд

СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ У ПРАКСИ - ПОТЕНЦИЈАЛИ И РЕЗУЛТАТИ
Александра Ковачевић, Рачунарска гимназија Смарт, Нови Сад

УПОТРЕБА ИНТЕРНЕТ СЕРВИСА У ПОСЛОВАЊУ ТРГОВИНСКИХ ПРЕДУЗЕЋА
Ђорђе Павловић, Академија струковних студија Западна Србија - одсек Ваљево, Ваљево
Бранко Гледовић, Urban technics, Ваљево

ГЕЈМИФИКАЦИЈА У НАСТАВИ У ЦИЉУ ПОВЕЋАЊА МОТИВАЦИЈЕ УЧЕНИКА
Сања Ђукић, Рачунарска гимназија Смарт, Нови Сад

ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКИ ЕФЕКТИ ПРИМЕНЕ САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У НАСТАВИ
Јована Копања, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад
Варвара Лазаревић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад
Графички дизајн и дизајн индустријских производа / Graphic design and industrial product design

ШТАМПАРСКЕ БОЈЕ НА МАТЕРИЈАЛИМА КОЈИ СУ У КОНТАКТУ СА ХРАНОМ-ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА
Петра Балабан, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад
Нове технологије у другим областима / New technologies in other areas

НЕКИ НОВИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ БИ МОГЛИ ДА ПРОМЕНЕ САВРЕМЕНО ДРУШТВО
Весна Петровић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад
Душан Гавански, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад

РАЗВОЈ ПРОИЗВОДА КАО ПОСЛЕДИЦА ПРИМЕНЕ НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Биљана Гемовић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад

КОГНИТИВНИ АСПЕКТИ ИНТЕРАКЦИЈЕ ЧОВЕКА И РАЧУНАРА
Небојша Ђорђевић, Факултет примењених наука, Ниш

РАЗВОЈ МАТЕМАТИЧКОГ СОФТВЕРА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ТОКА И ЦРТАЊЕ ГРАФИКА ФУНКЦИЈЕ
Taња Kрунић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад

БУДУЋНОСТ КРАТКИХ ПРОГРАМА СТУДИЈА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Бранко Савић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад
Божо Илић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад
Саша Спаић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад

ИЗБОР И ПОДЕШАВАЊЕ СЕНЗОРА У ПАМЕТНИМ КУЋАМА
Божо Илић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад
Бранко Савић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад
Драган Растовац, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад

НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА И ПРОИЗВОДЊЕ ПРОИЗВОДА ВИСОКЕ ПОУЗДАНОСТИ И СИГУРНОСТИ
Митар Бијелић, TNT EXSPRESS INC, Franklin, USA
Жељка Бијелић, Нови Сад
Биљана Милановић, Нови Сад
Здравко Бијелић, Нови Сад

ПРИМЕНА НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ОБЛАСТИ МЕДИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ
Варвара Лазаревић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад
Јована Копања, Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад

НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА И ПРОИЗВОДЊЕ ПРОИЗВОДА ВИСОКЕ ПОУЗДАНОСТИ И СИГУРНОСТИ
Митар Бијелић, TNT EXSPRESS INC, Franklin, USA
Жељка Бијелић, Нови Сад
Биљана Милановић, Нови Сад
Здравко Бијелић, Нови Сад

Иако су сви радови објављени у Зборнику прошли поступак рецензије, сву одговорност за садржај објављених радова сносе искључиво аутори.