Радови и рокови

Радови се могу писати на српском и енглеском језику према шаблону објављеном на сајту Конференције. Пристигли радови подлежу рецензији. Радови прихваћени од стране рецензената биће објављени у Зборнику радова.

Радови са Конференције изабрани од стране Уредништва Зборника биће предложени за објављивање у научним часописима Applied Engineering Letters (реферисан у Scopusu) и часопису Advanced Engineering Letters.

Слање радова до 30.04.2024.

Коначан рад до 15.05.2024.